Sunday, February 21, 2016

Amplifier LA4440 SANYO BRIDGE & PRE TL082

Linh kiện, bo mạch được cân chỉnh tốt, đạt công suất tối đa, xuất xứ linh kiện Taiwan & SanYo

Saturday, February 20, 2016

Amplifier LA4440 SANYO BRIDGELinh kiện, bo mạch được cân chỉnh tốt, đạt công suất tối đa, xuất xứ linh kiện Taiwan & SanYo


Thursday, February 18, 2016

Power Amplifier 340W D718 - B688

Linh kiện, bo mạch được cân chỉnh tốt, đạt công suất tối đa, xuất xứ linh kiện Taiwan